Komunikaty - Cmentarz Tyniecki

Komunikaty – Cmentarz Tyniecki

***

Prosimy nie dekorować kwiatami zdjętymi ze swoich nagrobków grobów zaniedbanych oraz nie zastawiać przejść między grobami – zniczami, wiązankami, bukietami itp.

***

Informujemy, że na podstawie artykułu 7-go Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z 31 stycznia 1959 /Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62/, pobierane są opłaty przedłużające ważność grobów na kolejne 20 lat.
Cmentarz pobiera również opłaty prolongacyjne – proporcjonalnie, w przypadku dochowania kolejnej osoby zmarłej do istniejącego grobu, tak by osoba dochowywana, spoczywała w opłaconym grobie na kolejne 20 lat.

Opłaty przedłużające ważność grobu wnoszą jednocześnie zastrzeżenie dla administracji cmentarza przed ponownym użyciem grobu do pochówku innej osoby (potocznie nazywane tzw. likwidacją grobu).

Obowiązek wnoszenia opłat wynika z wyżej wymienionej Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych, która obowiązuje wszystkich obywateli. Wnoszenie opłat nie jest obowiązkowe ale brak odpowiednio wcześnie wniesionej opłaty spowoduje utratę grobu, który zostanie ponownie użyty przez administrację.

W Biurze Cmentarza można uzyskać informację o zaległych opłatach.

***

Artykuł 7 ustęp 1 – 3 Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych w którym czytamy:

  1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
  2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

– wyłącza groby murowane wielomiejscowe z opłaty przedłużającej jego ważność.

Ustawodawca w powołanych unormowaniach ustawy przesądził jednoznacznie, że po pierwsze – jest możliwe użycie grobu murowanego przeznaczonego do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby przed upływem 20 lat oraz grobu do chowania urn, zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok, po drugie – uprawnieni do ww. grobów nie tylko nie muszą, po upływie 20 lat, przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I CSK 66/10, w którym stwierdził, że do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu (art. 7 ust. 3 ustawy), a zatem członkowie rodziny uprawnieni do tego grobu nie tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty. W tym wypadku zarządowi cmentarza nie przysługuje prawo dysponowania wolnymi miejscami w grobie murowanym ani przed, ani po upływie dwudziestu lat od pochowania, ani do pobierania kolejnej opłaty. Groby takie udostępniane są na czas nieokreślony.

W myśl cytowanego artykułu Ustawy, opłatom przedłużającym ważność grobów będą podlegały wszystkie groby ziemne bez względu na ilość pochowanych w nim zmarłych jak również groby murowane przeznaczone do pochowania jednej osoby zmarłej. Przez grób ziemny rozumie się urządzenie grobu poprzez wydobycie ziemi na odpowiednią głębokość, umieszczenie trumny ze zwłokami lub urny z prochami i zasypanie ich wydobytą ziemią. Nie ma znaczenia dla rodzaju grobu fakt postawienia przez opiekunów grobu nagrobka z granitu. Natomiast zakupienie grobu murowanego, który jest przeznaczony do pochowania jednej osoby zmarłej i wykorzystanie go przez rodzinę do pochówku kilku urn z prochami nie zmienia jest pierwotnego przeznaczenia i będzie podlegał opłatom przedłużającym jego ważność.

***

Pochówek zwłok w trumnie lub urny z prochami, sprowadzonych z zagranicy

Na podstawie artykułu 14, Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z 31 stycznia 1959 roku, na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania na Cmentarzu Tynieckim w Kaliszu należy uzyskać:

  • pozwolenie Prezydenta Miasta Kalisza / decyzja administracyjna/
  • zaświadczenie polskiego urzędu konsularnego właściwego dla miejsca zgonu poza terytorium RP.

Powyższe dokumenty w oryginałach przekazuje się administracji cmentarza zamiennie zamiast karty zgonu. Dokumenty wydaje się tylko na okoliczność transportu zwłok lub urny z prochami i pochowaniu ich na cmentarzu.

Do wglądu należy przedłożyć wydany akt zgonu lub zaświadczenie o zgonie wydane przez koronera.

***

Zadzwoń